Zásady ochrany osobných údajov

Posledná revízia dokumentu: 24. mája 2018

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (“Zásady”) opisujú informácie, ktoré v Luigi’s Box zbierame pri poskytovaní našich služieb, ako narábame s týmito informáciami a aké kroky podnikáme na to, aby sme tieto informácie chránili.

Tieto zásady sú súčasťou našich používateľských podmienkach (“Podmienky používania”). Termíny začínajúce veľkým písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Zásadách majú svoj význam definovaný v Podmienkach používania.

1. Definície

"Údaje zákazníka" sú osobné údaje zamestnancov Zákazníka evidované v Službe.

"Verejná zóna" je tá časť Webstránky, ktorá je prístupná bez nutnosti prihlásiť sa menom a heslom.

"Chránená zóna" je tá časť Webstránky, do ktorej majú prístup Používatelia a do ktorej je prístup podmienený prihlasením sa pomocou mena a hesla.

"Návštevník" je používateľ, ktorý používa Verejnú zónu Webstránky, najmä za účelom získania informácií o Službe a registrácie

"Používateľ" je zamestnanec alebo iný reprezentant Zákazníka, ktorý používa Chránenú zónu Webstránky za účelom využívania Služby.

"Návštevník Zákazníka" je používateľ, ktorý prístupuje na webstránky Zákazníka, na ktorých je používaná Luigi’s Box platforma

2. Informácie, ktoré zbierame:

Prostredníctvom Služby zbierame rôzne typy informácií. Právny základ pre spracovanie osobných údajov predstavuje skutočnosť, že ich spracovávanie je nevyhnutné pre poskytovanie Služby v súlade s Podmienkami používania Luigi’s Box. To, ako presne využívame tieto údaje je bližšie opísané v sekcii “Ako používame informácie, ktoré zbierame”.

2.1 Používateľmi zadané informácie. Keď používate Službu, môžete nám poskytnúť a my môžeme zozbierať osobné údaje, ktoré zahŕňajú meno a priezvisko, emailovú adresu, poštovú adresu a iné údaje ktoré súvisia s platobným stykom. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznym spôsobom používania Služby, napríklad keď si registrujete Účet alebo keď komunikujete s niektorým našim zamestnancom podpory.

2.2 "Automaticky zozbierané" informácie. Tieto informácie môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:

(i) Keď Používateľ používa Službu, môžeme automaticky zaznamenávať niektoré informácie zo zariadenia Návštevníka alebo Používateľa s použitím rôznych technológií ako sú cookies, “tracking pixels” a “javascript tags”. Takto “automaticky zozbierané” informácie môžu zahŕňať IP adresu a z nej odvoditeľné informácie o približnej geografickej polohe používateľa, identifikáciu webového prehliadača a typ zariadenia, stránku, z ktorej používateľ na Službu prichádza a stránky, s ktorými Používateľ interaguje pri používani Služby, dátumy a časy návštev, prístupov a používania Služby. Tieto technológie môžeme použiť aj pre získavanie informácií o interakcii Používateľov a Návštevníkov s emailovými správami, ako napr. či Používateľ alebo Návštevník otvoril, klikol alebo preposlal ďalej emailovú správu.

(ii) Keď Návštevník Zákazníka pristupuje na webstránky Zákazníka, môžeme zbierať podrobné záznamy o jeho interakcií s webstránkami s použitím technológií ako sú cookies a “javascript tags” Takto automaticky zozbierané informácie môžu zahŕňať IP adresu a z nej odvoditeľné informácie o približnej geografickej polohe Návštevníka Zákazníka, identifikáciu webového prehliadača a typ zariadenia, stránku, z ktorej Návštevník Zákazníka na webstránku Zákazníka prichádza, identifikáciu jednotlivých prvkov rozhrania, s ktorými používateľ interaguje a postupnosť interakcie s týmito prvkami. Môžeme taktiež zaznamenávať vstupy, ktoré používateľ zadáva do vyhľadávacích polí zobrazených na webstránke Zákazníka. Chceme vás uistiť, že v žiadnom prípade nezaznamenávame informácie, ktoré by mali viesť k identifikácii identity Používateľa a ani nijakým spôsobom neprepájame informácie od rôznych Zákazníkov.

2.3 Integrované služby. Môžete dostať možnosť zaregistrovať sa a pristupovať k Službe cez prístupové údaje iných služieb tretích strán (“Integrovaná služba”), ako napr. platforma Shopify. Mali by ste si overiť vaše nastavenia súkromia na jednotlivých Integrovaných službách aby ste vedeli, aké informácie nám Integrovaná služba poskytuje a zmenili tieto nastavenia podľa vašej vôle. Prosíme, starostlivo si prečítajte podmienky používania a zásady ochrany súkromia jednotlivých služieb kým ich budete používať a prepájať s našou Službou.

3. Ako používame informácie, ktoré zbierame

Informácie, ktoré zbierame, používame rôznymi spôsobmi pre prevádzkovanie našej Služby a rozvoj nášho podnikania, zahŕňajúc nasledovné:

3.1 Prevádzka

Informácie používame pre prevádzku, údržbu a vylepšovanie jednotlivých aspektov Služby, pre poskytovanie služieb a informácií, ktoré od nás požadujete, pre odpovedanie na komentáre a otázky a pre podporu Používateľov Služby.

3.2 Vylepšenia

Používame informácie pre analýzu a lepšie pochopenie trendov používania Služby a preferencií našich Návštevníkov a Používateľov, pre kontinuálne vylepšovanie Služby a vývoj nových produktov, služieb, vlastností a funkcionality.

3.3 Komunikácia

Môžeme použiť emailovú adresu Návštevníka alebo Používateľa alebo inú informáciu pre kontaktovanie daného Návštevníka alebo Používateľa (i) pre účely priamo súvisiace s používaním Služby.

3.4 Cookies

Môžeme použiť automaticky zozbierané a iné informácie zozbierané na Službe cez súbory cookies na: (i) zapamätanie informácie Používateľa alebo Návštevníka aby ich Používateľ alebo Návštevník nemusel pri ďalšej návšteve znova zadávať; (ii) poskytovať na mieru upravený obsah a informácie; (iii) posudzovať efektívnosť Služby a marketingových aktivít tretích strán; (iv) monitorovať agregované metriky o používaní stránky, ako napr. celkový počet návštevníkov a zobrazených stránok; a (v) sledovať vstupy zadané počas používania Služby. Viac informácií o technológii cookies môžete nájsť na http://www.allaboutcookies.org.

3.5 Analytické nástroje tretích strán

Používame Google Analytics a HotJar pre zaznamenávanie a vyhodnocovanie prístupov a pohybu používateľov po Verejnej zóne. Tieto služby sú prevádzkované nezávisle od nás a majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám odporúčame si prečítať. Google a HotJar môžu používať informácie zozbierané cez svoje javascript tagy na vyhodnocovanie aktivity Používateľov a Návštevníkov na našej webstránke. Pre viac informácií pozrite Google Analytics Privacy and Data Sharing a Hotjar Privacy Policy.

Robíme opatrenia na ochranu technických informácií zbieraných našim používaním Google Analytics a Hotjar. Zozbierané dáta sú používané iba na ad hoc zisťovanie informácií potrebných pre riešenie technických problémov, administráciu stránky a zisťovanie preferencií Používateľov, pričom sú v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivých zdrojov dát. Žiadnu z týchto informácií nepoužívame na identifikáciu Návštevníkov alebo Používateľov.

3.6 Marketingové nástroje tretích strán

Používame reklamné systémy ktoré využívajú súbory cookies tretích strán na našej webstránke (napr. Google AdWords, Facebook Custom Audience, Google Dynamic Remarketing, Facebook Pixel, GA Audience). Informácie zozbierané týmito systémami môžu byť použité tretími stranami pre marketingové a reklamné účely. Máte možnosť zakázať ukladanie cookies z týchto služieb vo vašom webovom prehliadači zvolením príslušných možností v nastaveniach.

4. Komu môžeme sprístupniť informácie

Okrem prípadov opísaných v týchto Zásadách, nebudeme zámerne sprístupňovať informácie opísané v časti 2 týchto Zásad tretím stranám bez súhlasu dotknutého Návštevníka alebo Používateľa. Informácie môžeme sprístupniť v prípade, že nám to dovolíte a okrem toho aj v nasledovných prípadoch:

4.1 Dodávatelia služieb

Pracujeme s dodávateľmi z tretích strán, ktorí nám poskytujú služby vývoja, prevádzky, údržby a podpory našich systémov. Tieto tretie strany môžu mať prístup k alebo spracovávať osobné údaje ako súčasť poskytovania ich služby. Obmedzujeme množstvo informácie, ktoré sprístupňujeme týmto tretím stranám na minimálnu nutnú mieru, potrebnú pre vykonávanie ich funkcie. Naše zmluvy s týmito tretími stranami ich zaväzujú uchovávať dôvernosť takýchto informácií.

4.2 Anonymizované informácie

Môžeme sprístupňovať niektoré automaticky zozbierané, agregované alebo inak anonymizované informácie tretím stranám pre rôzne účely, ktoré zahŕňajú (i) súlad s rôznymi reportovacími povinnosťami; (ii) pre účely obchodu a marketingu; alebo pre (iii) poskytovanie podpory týmto tretím stranám v pochopení záujmov, zvykov a vzorov používania našich klientov, Používateľov a Návštevníkov v rámci funkcionalít poskytovaných našou Službou.

4.3 Dodržiavanie právnych predpisov

Môžeme sprístupňovať niektoré osobné údaje a iné informácie ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, v reakcii na právoplatné rozhodnutie súdu, prípadne na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.

4.4 Zmena vlastníctva

Informácie o Používateľoch a Návštevníkoch, zahŕňajúce osobné údaje, môžu byť sprístupnené a prenesené na nadobúdateľa, právneho nástupcu alebo osobu, na ktorú bolo toto právo postúpené, ako dôsledok spájania, nadobudnutia, financovania dlhu, predaja podielu alebo podobnej transakcie, ako aj v prípade insolventnosti, bankrotu alebo nútenej správy, počas ktorej sú informácie prenesené na jednu a viac tretích strán ako jedno z našich obchodných aktív a iba v prípade, že prijímateľ dát o Používateľoch a Návštevníkoch sa zaviaže Zásadami ochrany osobných údajov, ktorej podmienky sú konzistentné s týmito Zásadami.

5. Vaše možnosti

5.1 Prístup, Oprava, Vymazanie

Rešpektujeme vaše práva ohľadom súkromia a poskytujeme vám primeraný prístup k osobným údajom, ktoré ste nám poskytli používaním Služby. Ak si prajete pristúpiť alebo upraviť akékoľvek údaje, ktoré o vás evidujeme alebo chcete požiadať aby sme zmazali alebo presunuli akékoľvek informácie, ktoré sme získali z Integrovaných služieb, môžete nás kontaktovať spôsobmi uvedenými v sekcii “Ako nás kontaktovať”. Na vašu žiadosť zmažeme všetky referencie na vašu osobu v našich databázach.

Môžete aktualizovať, upravovať alebo mazať informácie súvisiace s vašim účtom kedykoľvek cez stránku Nastavenia v Službe. Prosím, berte na vedomie, že zatiaľ čo každá zmena, ktorú takto vykonáte bude okamžite alebo v primeranej dobe zohľadnená v aktívnej databáze, môžeme si uchovávať predchádzajúce verzie informácií pre zálohovanie, archiváciu, prevenciu podvodov a zneužití, analytiku, napĺňanie zákonných požiadaviek alebo v iných prípadoch, kedy veríme, že máme legitímny dôvod robiť tak.

Môžete odmietnúť poskynúť nám niektoré vaše osobné údaje, čo v takom prípade môže znamenať, že nebudete môcť využívať niektoré vlastnosti a funkcionality Služby.

Kedykoľvek môžete z oprávnených dôvodov namietať spracovávanie vašich údajov, okrem prípadov, ktoré sú povolené príslušnými zákonmi. Ak máte pocit, že vaše práva, priznané príslušnými zákonmi pre ochranu osobných údajov, boli porušené, kontaktujte nás prosím na adrese dataprotection@luigisbox.com Tým nie je dotknuté vaše právo podať sťažnosť aj na príslušných úradoch, ktoré majú v gescii ochranu osobných údajov, a to najmä na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Tieto ustanovenia sa netýkajú automaticky zbieraných údajov v prípade, keď Návštevník Zákazníka pristupuje na webstránky Zákazníka. V takom prípade je manažment dát riadený zásadami ochrany údajov Zákazníka a všetky požiadavky na prístup, opravu alebo zmazanie by mali byť adresované na príslušného Zákazníka.

5.2 Google Analytics opt-out

Môžete sa odhlásiť zo zberu údajov o vašej interakcii s Verejnou zónou cez Google Analytics Opt-out feature.

5.3 Odhlasovanie z komerčných informácií

V prípade, ak existuje príslušný právny základ a dostávate od nás reklamné emaily, môžete sa odhlásiť z ich prijímania nasledovaním inštrukcií, ktoré sú uvedené v emaile alebo zaslaním emailu na adresu, ktorá je uvedená na sekcii “Ako nás kontaktovať”.

Prosím, berte na vedomie, že aj keď sa odhlásite z prijímania emailov, môžete od nás stále dostávať emaily súvisiace s poskytovaním Služby.

6. Zabezpečenie dát

Dodržiavame všeobecne akceptované štandardy zabezpečenia informácií, ktoré sú k nám zasielané, jednak počas prenosu, ale aj potom, ako ich príjmeme. Dodržiavame vhodné administratívne, technické a fyzické zabezpečenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, neautorizovanou zmenou, neautorizovaným sprístupnením, zneužitím a akýmkoľvek iným nezákonným spracovaním osobných údajov v našej správe. To zahŕňa použitie technológií ako sú firewally, ochrany heslom a iné kontroly autentifikácie a autorizácie. Používame SSL technológiu pre šifrovaný prenos dát cez verejnú sieť Internet.

Avšak žiadna z metód prenosu cez Internet alebo elektronického uchovávania dát nie je bezpečná na 100%. Nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré k nám zasielate a ktoré sú uložené v Službe a robíte tak na vlastné riziko. Taktiež nemôžeme garantovať, že takáto informácia nemôže byť sprístupnená, zmenená alebo zničená porušením našich fyzických, technických a manažérskych ochrán. Ak máte pocit, že vaše osobné dáta boli kompromitované, kontaktujte nás prosím spôsobom uvedeným v časti “Ako nás kontaktovať”.

Ak sa dozvieme o narušení našich bezpečnostných systémov, budeme informovať vás a príslušné autority tak, ako nám to ukladajú zákony.

7. Uchovanie dát

Osobné dáta Používateľov uchovávame počas doby, počas ktorej je konto Používateľa aktívne alebo počas doby, počas ktorej je uchovávanie nevyhnutné v zmysle príslušných právnych predpisov, pričom:

Obsah zrušených kont je zmazaný do troch mesiacov od deaktivácie konta Zálohy sú uchovávané po dobu troch mesiacov Platobné informácie sú uchovávané po dobu 7 rokov Informácie o transakciách medzi Zákazníkom a Luigi’s Boxom sú uchovávané po dobu 10 rokov

8. Prenos osobných údajov

Technické prostriedky zabezpečujúce prevádzku Služby sú umiestnené v Nemecku a Českej republike.

9. Zmeny a aktualizácie týchto Zásad

Prosíme, kontrolujte pravidelne túto stránku aby ste vedeli o zmenách v týchto Zásadách, ktoré môžeme priebežne aktualizovať. Ak upravíme tieto Zásady, sprístupníme túto informáciu cez Službu a aktualizujeme samozrejme aj dátum poslednej revízie a dodržíme všetky dotknuté zákony a predpisy. Používanie Služby po dátume, v ktorom aktualizované Zásady vstúpia do platnosti, indikuje že ste prečítali, porozumeli a súhlasili s aktuálnou verziou Zásad.

10. Ako nás kontaktovať

Neváhajte nás kontaktovať s akýmikoľvek otázkami alebo komentármi týkajúcimi sa týchto Zásad a informáciami o vašich rozhodnutiach súvisiacich s týmito Zásadami emailom na adresu dataprotection@luigisbox.com.